Virtual Tour

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podnikající fyzické osoby
Daniel Egidy
se sídlem K Malínskému Mostu 35, 284 01 Kutná Hora – Malín
identifikační číslo: 64152936
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Kutné Hoře,
pro ubytovací služby nabízené prostřednictvím webových stránek
na internetové adrese www.autocamp-kutnahora.eu

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) vydaných podnikající fyzickou osobou Daniel Egidy (dále jen „Podnikatel“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Podnikatel (jako správce) zpracovává o fyzických osobách v souvislosti s ubytovacími službami nabízenými prostřednictvím webových stránek, k jakým účelům a jak dlouho Podnikatel tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náležejí.

Tyto zásady jsou účinné ode dne 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Podnikatel schopen identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může ze strany Podnikatele dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

  • jméno a příjmení
  • název obchodní firmy
  • rodné číslo (v případě, že nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
  • IČO, DIČ
  • adresa trvalého pobytu
  • adresa sídla nebo místa podnikání
  • fakturační adresa
  • doručovací adresa
  • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
  • bankovní spojení
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • identifikátor jiného elektronického komunikačního prostředku
  • telefonní číslo

2. Údaje o zakoupeném zboží, využívaných službách a platební morálce

  • druh, specifikace a cena zboží nebo služby
  • informace o platební morálce

3. Technické provozní údaje

Jsou to údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací a pro řešení případných technických problémů. Jedná se zejména o:

  • identifikátor datové komunikace (např. IP adresa nebo URL)
  • datum a čas komunikace
  • identifikace využívaného softwaru (např. webového prohlížeče)

4. Údaje z komunikace mezi Podnikatelem a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Podnikatelem a zákazníkem. Jedná se zejména o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a Podnikatelem.

5. Údaje zpracované na základě poskytnutého souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Podnikatele, ale jejich zpracování umožní Podnikateli zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

  • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
  • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
  • záznamy o chování na internetových stránkách Podnikatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Podnikatele nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Podnikatele

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Podnikatele a ochranu oprávněných zájmů je podmínkou uzavření smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům nelze smlouvu uzavřít. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není potřeba souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

  • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
  • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
  • vyhodnocování platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování Podnikatele o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem Podnikatele)
  • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem Podnikatele)
  • nahrávání a monitorování hovorů se zákazníkem (plnění smlouvy)
  • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
  • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Společnosti (oprávněný zájem Podnikatele)
  • evidence dlužníků (oprávněný zájem Podnikatele)
  • evidence zneužívání webových stránek Společnosti (oprávněný zájem Podnikatele)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

V případě zakoupení zboží od Podnikatele je Podnikatel oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Podnikatelem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

U zákazníků služeb Podnikatele je Podnikatel oprávněn v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči němu, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s Podnikatelem po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Podnikatelem.

V případě jednání mezi Podnikatelem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Podnikatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury a pokladní doklady (účtenky) vystavené Podnikatelem jsou v souladu s daňovými předpisy archivovány po dobu nezbytnou pro prokázání daňového tvrzení, nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení těchto dokladů jsou po stejnou dobu archivovány i příslušné smlouvy.

U dlužníků si Podnikatel ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 4 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

Podnikatel zpracovává osobní údaje je pro marketingové a obchodními účely na základě poskytnutého souhlasu. K souhlasům poskytnutým na základě dřívějších právních předpisů (před účinností GDPR) se nepřihlíží.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Podnikatele a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v tomto dokumentu, a to po dobu, po kterou je Podnikatel oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované Podnikatelem, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Podnikatele pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník Podnikatele v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

2. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Podnikatel s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které mu subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Podnikatelem, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Podnikatele, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Podnikatelem

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Podnikatelem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy Podnikatele.

4. Technické prostředky obdobné cookies

Zásady platné pro cookies se obdobně použijí i pro všechny ostatní prostředky umožňující dosažení podobného účinku jako v případě cookies.

Sdílení osobních údajů s jinými správci

Podnikatel je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněn bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky.

Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů. Podnikatel se může účastnit Registru fyzických osob a Registru podnikajících fyzických osob (IČO) sdružení SOLUS („Registry") a údaje o dlužnících do něj předávat.

Registry obsahují databázi subjektů údajů, které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu, a Podnikatel je oprávněn do nich za účelem ověření a hodnocení platební morálky subjektu údajů nahlížet i bez souhlasu subjektu údajů, a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak v případě potřeby kdykoli v průběhu trvání smlouvy. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS", který je dostupný na www.solus.cz.

Kategorie příjemců osobních údajů

Podnikatel při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Podnikatele, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Podnikatele a nesmějí je využít jinak. Jde zejména o přepravu, doručování a výdej zboží, vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, hosting, provoz a správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt Podnikatel pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů, nebo je využit jiný právní nástroj v souladu s GDPR, zajišťující stejnou úroveň ochrany osobních údajů.

Seznam zpracovatelů je dostupný v Příloze č. 1 těchto Zásad. Aktuální verze seznamu zpracovatelů je vždy zveřejněna na webových stránkách www.autocamp-kutnahora.eu.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. Podnikatel nepředává osobní údaje do zemí mimo území Evropské unie. Podnikatel v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Podnikatel zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Podnikatel vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení Podnikatel využívá vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných Podnikatelem je vždy zřejmé, že je Podnikatel jejich odesílatelem. Obchodní sdělení může Podnikatel zasílat na buď na kontakty zákazníků na základě oprávněného zájmu Podnikatele, a to jen do doby vyslovení nesouhlasu, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že pro Podnikatele identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Podnikatele:

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti je Podnikatel oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace lze uplatnit písemně na adrese sídla Podnikatele nebo elektronicky na adrese autocamptransit@gmail.com. Pro právo na kopii osobních údajů platí toto ustanovení obdobně.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Podnikatel zpracovává. Zákazník Podnikatele má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout Podnikateli součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Podnikatel zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Právo lze uplatnit stejným způsobem jako právo na informace podle bodu 1.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Podnikatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Podnikatel má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může své právo uplatnit písemně na adrese sídla Podnikatele nebo elektronicky na adrese autocamptransit@gmail.com.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adrese sídla Podnikatele nebo elektronicky na adrese autocamptransit@gmail.com.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Podnikatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, informuje Podnikatel jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může Podnikatel poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost lze zaslat písemně na adrese sídla Podnikatele nebo elektronicky na adrese autocamptransit@gmail.com.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Podnikatele o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud Podnikateli v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i správci určenému subjektem údajů, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost lze zaslat písemně na adrese sídla Podnikatele nebo elektronicky na adrese autocamptransit@gmail.com.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Podnikatele.

V případě, že Podnikatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Podnikatel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku lze podat písemně na adrese sídla Podnikatele nebo elektronicky na adrese autocamptransit@gmail.com.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely může subjekt údajů kdykoli odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na adrese sídla Podnikatele nebo elektronicky na adrese autocamptransit@gmail.com.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Podnikatel neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Příloha č. 1 – Seznam zpracovatelů osobních údajů

Není-li uvedeno jinak, udělil Podnikatel zpracovatelům obecné povolení zapojit do zpracování další zpracovatele splňující podmínky podle čl. 28, odst. 4 GDPR.

Zpracovatelé poskytující hosting, provoz a správu systémů IT

  • AIKEN s.r.o., IČO 24698440

Zpracovatelé poskytující reklamní a analytické služby

  • Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, Irsko

 

Údaje v příloze jsou platné ke dni 25. 5. 2018.

Daniel Egidy

K Malínskému Mostu 35
Kutná Hora, CZ - 284 01
Czech Republic
phone: +420 322 320 634
GSM: +420 792 773 357
e-mail: autocamptransit@gmail.com
GPS: 49°57'52.084"N, 15°18'9.841"E
Find us on Facebook
Accommodation, hotels, pensions, apartments, wine cellars, spa baths, camps
Autocamp Transit v Kutné Hoře hodnocení